Bemærk: Ny adresse pr. 1/3-2020    -    Randersvej 25, 9500 Hobro

Alle børn har en seksualitet, og for rigtig mange udvikles denne på en naturlig, sund måde op gennem barndom og ungdom. For nogle børn og unge sker det imidlertid, at deres seksuelle adfærd bliver problematisk for dem selv eller for andre. Jeg tilbyder udredning og behandling af børn og unge (ca. 4 - 25 år) med seksuel problemadfærd, samt supervision og oplæg til de professionelle omkring klienten. Desuden tilbyder jeg krisesamtaler til forældre.

 

 

Udredning af seksuel problemadfærd

 

Seksuel problemadfærd kan beskrives som værende på et kontinuum. I den ene ende har vi børn og unge, som uden at ville det kommer til at støde andre med deres seksuelle adfærd. Det kan være i sprog, eller det kan være i handling, som når eksempelvis barnet/den unge ofte masturberer i offentlighed uden at tænke på, at andres privatsfære bliver overtrådt.

 

I den anden ende af kontinuummet har vi børn og unge, som bevidst begår seksuelle overgreb mod andre. Forskning viser, at 1/3 af alle kendte overgreb mod børn og unge begås af andre børn og unge under 18 år.

 

Hen over kontinuummet findes alle mulige former for seksuel adfærd, som er grænseoverskridende og dermed uhensigtsmæssigt for både barnet/den unge selv, og for andre omkring ham/hende.

 

Der er mange årsager til, at børn og unge udvikler seksuel problemadfærd. Omkring 1/3 af disse børn og unge har selv været udsat for seksuelle overgreb, mens 2/3 udvikler adfærden af andre årsager. Ved at undersøge, hvorfor adfærden er opstået, kan man sikre, at behandlingen fokuseres og dermed bliver så effektiv som mulig.

 

I tilfælde, hvor der er tale om seksuel problemadfærd, som er grænseoverskridende overfor andre, kan det være hensigtsmæssigt at undersøge risikoen for, at det sker igen. Med evidensbaserede screeningsredskaber fra udenlandsk forskning er det nu muligt at undersøge forskellige risiko-parametre. Dermed bliver det muligt at belyse risikoen for, at krænkelserne gentages, samt desuden hvordan forskellige faktorer i barnets/den unges omgivelser kan være med til at øge hhv. sænke denne risiko.

Top     Næste >

 

Behandling af seksuel problemadfærd

Behandlingen af seksuel problemadfærd varierer afhængig af forskellige faktorer. Det kan eksempelvis være: Hvilken form for seksuel problemadfærd er der tale om? Hvor på kontinuummet ligger adfærden? Hvor gammel er klienten? Hvad er årsagen til problemadfærden? Bor klienten hjemme, eller er han/hun anbragt udenfor hjemmet? I hvilket omfang kan omgivelserne støtte op omkring klienten? Hvordan er klientens kognitive ressourcer? Har udredningen vist særlige aspekter, der skal være mere/mindre fokus på? Afhængig af klientens alder vil forældre/omgivelser blive en del af behandlingen.

 

Oftest vil behandlingen bestå af en kombination af forskellige aspekter, som har at gøre med klientens generelle kompetencer, følelser, relationer osv., samt de helt særlige seksuelle aspekter. Formålet med behandlingen vil altid være at undgå (nye) overgreb mod andre, samt at klienten overordnet set lærer at udtrykke sin seksualitet på en social acceptabel måde.

< Forrige     Top     Næste >

 

Krisesamtaler med forældre

 

Det kan være meget voldsomt, når man som forældre er nødt til at forholde sig til, at ens barn har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd. Ind imellem er det i første omgang nødvendigt med en krisesamtale for at hjælpe en forælder til overhovedet at kunne se på sit barn igen. Følelser som skam, skyld og væmmelse kan konkurrere med behovet for at give sit barn omsorg og kærlighed, og mange spørgsmål melder sig ofte: Kunne vi have gjort noget for at opdage det tidligere? Er det kun sket ved de episoder, der nu er opdaget, eller er det også sket andre steder? Er der flere ofre? Hvorfor gjorde mit barn det?

 

< Forrige     Top     Næste >

 

Oplæg og supervision for professionelle

 

Når et barn eller en ung udviser seksuel problemadfærd, kan det være svært for de professionelle i børnehaver, skoler, opholdssteder osv. at støtte barnet/den unge på bedst mulig vis, og også for socialrådgivere kan denne problemstilling give særlige udfordringer.

 

Ind imellem mangler de professionelle konkret viden om børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd. Derfor kan det blive svært at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger, og i det hele taget at gøre det, der er bedst for både klienten og omgivelserne. Et fagligt oplæg om problemstillingen helt generelt kan være med til at give den viden, der kan gøre det lidt lettere.

 

I hverdagen oplever de professionelle omkring et barn eller en ung med seksuel problemadfærd ofte, at supervision på det helt konkrete tilfælde kan være hjælpsomt. Det gælder i forhold til at forstå adfærden, såvel som i forhold til at kunne handle hensigtsmæssigt på den. Seksualitet er i sig selv et svært tema for mange, og det bliver ofte yderligere besværliggjort af, at der samtidig er tale om en kombination af børn/unge og måske et decideret overgreb eller voldtægt.

< Forrige     Top